آرشیو اخبار پژوهشی

کسب عنوان برتر جشنواره بین المللی خوارزمی توسط عضو هیئت علمی دانشگاه صنعتی اصفهان با بومی‌سازی دانش فنی طراحی و ساخت خودروی هیبرید الکتریکی: کسب عنوان برتر جشنواره بین المللی خوارزمی توسط عضو هیئت علمی دانشگاه صنعتی اصفهان
ایجاد خاصیت مسلح سازي بهینه خاك با استفاده از الياف پليمري چهار وجهي توسط پژوهشگر دانشکده مهندسی نساجی دانشگاه صنعتی اصفهان صورت گرفت: ایجاد خاصیت مسلح سازي بهینه خاك با استفاده از الياف پليمري چهار وجهي

صفحات