آرشیو اخبار پژوهشی

ارتقاء قابل توجه جایگاه وب دانشگاه صنعتی اصفهان در رتبه بندی جهانی وبومتریک رئیس مرکز فناوری اطلاعات دانشگاه صنعتی اصفهان خبرداد: ارتقاء قابل توجه جایگاه وب دانشگاه صنعتی اصفهان در رتبه بندی جهانی وبومتریک
طراحی و ایجاد سامانه وب سایت خوارزمی ویژه اساتید دانشگاه صنعتی اصفهان توسط گروه وب آزمایشگاه لینوکس مرکز فناوری اطلاعات: طراحی و ایجاد سامانه وب سایت خوارزمی ویژه اساتید دانشگاه صنعتی اصفهان
امتناع از حضور در کمیته علمی یک کنفرانس بین المللی در دفاع از نام خلیج فارس با اقدام شایسته عضو هیأت علمی دانشگاه صنعتی اصفهان: امتناع از حضور در کمیته علمی یک کنفرانس بین المللی در دفاع از نام خلیج فارس

صفحات