آرشیو خبرها

با هدف بهبود فرآیندها و ارتقاء خدمات: ایجاد نظام پيشنهادها در دانشگاه صنعتی اصفهان
با حضور تيم هايي از ايران، آلمان، برزيل و پرتغال: كسب مقام دوم دانشگاه صنعتي اصفهان در مسابقات رباتيك آزاد پرتغال 2019

صفحات