آرشیو اخبار پژوهشی

رونمایی از بویه هواشناسي، اقيانوس شناسي و موج نگاري دانشگاه صنعتی اصفهان+ گزارش ویدئویی در دهمین نمایشگاه بین المللی سواحل، بنادر و سازه های دریایی صورت گرفت: رونمایی از بویه هواشناسي، اقيانوس شناسي و موج نگاري دانشگاه صنعتی اصفهان+ گزارش ویدئویی
بنیان گذاری سمینار آنالیز هارمونیک و کاربردها در دانشگاه صنعتی اصفهان مدیر مرکز پژوهشی آنالیز دانشگاه صنعتی اصفهان: بنیان گذاری سمینار آنالیز هارمونیک و کاربردها در دانشگاه صنعتی اصفهان

صفحات