آرشیو اخبار پژوهشی

تیم دانشجویی دانشگاه صنعتی اصفهان رتبه نخست مسابقات آمارکشور را کسب کرد در چهاردهمین دوره مسابقات دانشجویی آمار ایران: تیم دانشجویی دانشگاه صنعتی اصفهان رتبه نخست مسابقات آمارکشور را کسب کرد
اصلاح ژنتيكي گياه دانه روغني گلرنگ بومي براي تحمل به تنش خشكي توسط محققان اصلاح نباتات دانشگاه صنعتي اصفهان: اصلاح ژنتيكي گياه دانه روغني گلرنگ بومي براي تحمل به تنش خشكي

صفحات