آرشیو اخبار پژوهشی

طراحی و ایجاد سامانه وب سایت خوارزمی ویژه اساتید دانشگاه صنعتی اصفهان توسط گروه وب آزمایشگاه لینوکس مرکز فناوری اطلاعات: طراحی و ایجاد سامانه وب سایت خوارزمی ویژه اساتید دانشگاه صنعتی اصفهان
امتناع از حضور در کمیته علمی یک کنفرانس بین المللی در دفاع از نام خلیج فارس با اقدام شایسته عضو هیأت علمی دانشگاه صنعتی اصفهان: امتناع از حضور در کمیته علمی یک کنفرانس بین المللی در دفاع از نام خلیج فارس
فراخوان ثبت نام نخستین کارگاه تجهیزات بازرسی زیرآبی (ROV) در دانشگاه صنعتی اصفهان پژوهشکده علوم وفناوری زیردریا دانشگاه صنعتی اصفهان: فراخوان ثبت نام نخستین کارگاه تجهیزات بازرسی زیرآبی (ROV) در دانشگاه صنعتی اصفهان

صفحات