آرشیو اخبار پژوهشی

دومین کنفرانس ملی اویونیک ایران دردانشگاه صنعتی اصفهان برگزارمی شود توسط پژوهشکده اویونیک دانشگاه صنعتی اصفهان و سازمان صنایع هوایی: دومین کنفرانس ملی اویونیک ایران دردانشگاه صنعتی اصفهان برگزارمی شود

صفحات