آرشیو اخبار پژوهشی

نخستین جشنواره ملی علمی پژوهشی حل مسأله در دانشگاه صنعتی اصفهان برگزار شد با حضور 500 نفر از اساتید، دانشجویان و نخبگان صنعتی کشور: نخستین جشنواره ملی علمی پژوهشی حل مسأله در دانشگاه صنعتی اصفهان برگزار شد
معرفی وبررسی خدمات صندوق نوآوری و شکوفایی ریاست جمهوری در دانشگاه صنعتی اصفهان با حضور جمعی از اعضای هیأت علمی دانشگاه صنعتی اصفهان: معرفی وبررسی خدمات صندوق نوآوری و شکوفایی ریاست جمهوری در دانشگاه صنعتی اصفهان
نخستین همایش ایده پردازی فناورانه در دانشگاه صنعتی اصفهان برگزار می شود با مشارکت شهرک علمی تحقیقاتی ودانشگاه صنعتی اصفهان: نخستین همایش ایده پردازی فناورانه در دانشگاه صنعتی اصفهان برگزار می شود
چهارمين نمايشگاه نيازمنديهای فناوري دردانشگاه صنعتی اصفهان برگزار می شود به منظور انجام پروژه های فناورانه در قالب تیم های دانشجویی: چهارمين نمايشگاه نيازمنديهای فناوري دردانشگاه صنعتی اصفهان برگزار می شود

صفحات