آرشیو اخبار پژوهشی

تأکید رییس دانشگاه صنعتی اصفهان برمشارکت دانشگاه ها درتدوین استانداردهای ملی و بین المللی در همایش هدایت نتایج تحقیقات دانشگاهی به سمت تدوین استانداردها: تأکید رییس دانشگاه صنعتی اصفهان برمشارکت دانشگاه ها درتدوین استانداردهای ملی و بین المللی
اعطای جایزه ملی علامه طباطبایی به استاد دانشگاه صنعتی اصفهان در چهارمین دوره تجلیل از اساتید ممتاز و پژوهشگران برجسته کشور: اعطای جایزه ملی علامه طباطبایی به استاد دانشگاه صنعتی اصفهان

صفحات