آرشیو اخبار پژوهشی

توسعه همکاری های پژوهشی دانشگاه صنعتی اصفهان با گروه صنعتی مپنا در نشست مدیرعامل گروه مپنا در دانشگاه صنعتی اصفهان تأکید شد: توسعه همکاری های پژوهشی دانشگاه صنعتی اصفهان با گروه صنعتی مپنا
حمایت ازطرح های پژوهشی بنیادی به منظورپيشبرد مرزهاي دانش وحل مسائل اساسی کشور رئیس صندوق حمایت از پژوهشگران و فناوران کشور در دانشگاه صنعتی اصفهان: حمایت ازطرح های پژوهشی بنیادی به منظورپيشبرد مرزهاي دانش وحل مسائل اساسی کشور

صفحات