آرشیو اخبار پژوهشی

با تلاش جمعی از دانش آموختگان ودانشجویان نخبه دانشگاه صنعتی اصفهان: تأسیس نخستین شرکت دانش بنیان در مرکز پژوهشی کشت بدون خاک دانشگاه صنعتی اصفهان
توسط اعضای هیأت علمی دانشگاه صنعتی اصفهان صورت گرفت: ارائه 19 طرح پیشنهادی ساخت تجهیزات جدید آزمایشگاهی دردانشگاه صنعتی اصفهان
به همّت معاونت پژوهش و فناوری دانشگاه صنعتی اصفهان: برگزاری سمینار راهکارهای ارتقاء وبومتری در دانشگاه صنعتی اصفهان

صفحات