آرشیو اخبار پژوهشی

نخستین همایش ایده پردازی فناورانه در دانشگاه صنعتی اصفهان برگزار می شود با مشارکت شهرک علمی تحقیقاتی ودانشگاه صنعتی اصفهان: نخستین همایش ایده پردازی فناورانه در دانشگاه صنعتی اصفهان برگزار می شود
چهارمين نمايشگاه نيازمنديهای فناوري دردانشگاه صنعتی اصفهان برگزار می شود به منظور انجام پروژه های فناورانه در قالب تیم های دانشجویی: چهارمين نمايشگاه نيازمنديهای فناوري دردانشگاه صنعتی اصفهان برگزار می شود
نشست هیأت رئیسه و جمعی از اعضای هیأت علمی دانشگاه صنعتی اصفهان برگزار شد با حضور رئیس و معاونین آموزشی و پژوهشی دانشگاه: نشست هیأت رئیسه و جمعی از اعضای هیأت علمی دانشگاه صنعتی اصفهان برگزار شد

صفحات