آرشیو اخبار پژوهشی

کارگاه آموزشی بیوتکنولوژی کاربردی دردانشگاه صنعتی اصفهان برگزار شد با حضور محققانی از شش دانشگاه و مرکز تحقیقاتی: کارگاه آموزشی بیوتکنولوژی کاربردی دردانشگاه صنعتی اصفهان برگزار شد
عضوهیأت علمی دانشگاه صنعتی اصفهان، پژوهشگر جوان برجسته ریاضی ایران در نخستین مراسم اعطای جایزه ابوریحان بیرونی: عضوهیأت علمی دانشگاه صنعتی اصفهان، پژوهشگر جوان برجسته ریاضی ایران

صفحات