افتخارات دانشگاه صنعتی اصفهان

عضوهیأت علمی دانشگاه صنعتی اصفهان، پژوهشگر جوان برجسته ریاضی ایران در نخستین مراسم اعطای جایزه ابوریحان بیرونی: عضوهیأت علمی دانشگاه صنعتی اصفهان، پژوهشگر جوان برجسته ریاضی ایران
ارتقاء چشمگیر دانشگاه صنعتی اصفهان در فهرست یکصد دانشگاه برترآسیا در سال 2015 بر اساس اعلام مؤسسه رتبه بندی تایمز و با رشد 24 رتبه ای: ارتقاء چشمگیر دانشگاه صنعتی اصفهان در فهرست یکصد دانشگاه برترآسیا در سال 2015
تجلیل ازمرکز مشاوره دانشگاه صنعتی اصفهان بعنوان مرکز مشاوره نمونه کشور در بیست وششمین گردهمایی رؤسای مراکز مشاوره دانشگاه‌های کشور: تجلیل ازمرکز مشاوره دانشگاه صنعتی اصفهان بعنوان مرکز مشاوره نمونه کشور

صفحات