افتخارات دانشگاه صنعتی اصفهان

درخشش دانشگاه صنعتی اصفهان در نهمین جشنواره برترین‌های فناوری نانو با کسب رتبه سوم متخصصان برتر و رتبه پنجم دانشگاه برتر: درخشش دانشگاه صنعتی اصفهان در نهمین جشنواره برترین‌های فناوری نانو
دانشگاه صنعتی اصفهان در بین 400 دانشگاه برترجهان برای نخستین بار ودر رتبه بندی 2015 – 2014 : دانشگاه صنعتی اصفهان در بین 400 دانشگاه برترجهان
با درخشش تیم دانشجویی دانشکده ریاضی برای دومین سال متوالی: دانشگاه صنعتی اصفهان عنوان نخست مسابقات دانشجویی آمار کشور را کسب کرد
کسب جایزه ویژه انجمن ریاضی ایران توسط محققان دانشگاه صنعتی اصفهان به جهت ارائه بهترین مقاله درچهل و چهارمین کنفرانس ریاضی ایران: کسب جایزه ویژه انجمن ریاضی ایران توسط محققان دانشگاه صنعتی اصفهان
کسب عنوان نخست المپیاد بین المللی آمار توسط دانشجویان دانشگاه صنعتی اصفهان با افتخارآفرینی مجدد دانشجویان دانشکده ریاضی در قالب تیم ایران: کسب عنوان نخست المپیاد بین المللی آمار توسط دانشجویان دانشگاه صنعتی اصفهان
افتخارآفرینی دانشجویان دانشگاه صنعتی اصفهان در مسابقات بین المللی ریاضی(2014IMC-) با کسب چهار مدال ارزشمند در مسابقات بین المللی ریاضی: افتخارآفرینی دانشجویان دانشگاه صنعتی اصفهان در مسابقات بین المللی ریاضی(2014IMC-)

صفحات