افتخارات دانشگاه صنعتی اصفهان

دو استاد دانشگاه صنعتی اصفهان در میان فهرست اساتید دارای پراستناد ترین مقالات ISI براساس گزارش جدید پایگاه استنادی علوم جهان اسلام (ISC): دو استاد دانشگاه صنعتی اصفهان در میان فهرست اساتید دارای پراستناد ترین مقالات ISI
تیم دانشجویی دانشگاه صنعتی اصفهان رتبه نخست مسابقات آمارکشور را کسب کرد در چهاردهمین دوره مسابقات دانشجویی آمار ایران: تیم دانشجویی دانشگاه صنعتی اصفهان رتبه نخست مسابقات آمارکشور را کسب کرد

صفحات