آرشیو اخبار پژوهشی

در نخستین همایش مدیران فناوری اطلاعات و آپای دانشگاه ها و مؤسسات آموزشی پژوهشی و فناوری تقدیروزیرعلوم از مدیریت فناوری اطلاعات و مرکز آپای دانشگاه صنعتی اصفهان
جانشین وزیر دفاع در اختتامیه دومین همایش فناوری های نوظهور کوانتومی خبر داد : تشکیل هاب توسعه مباحث کوانتوم در کشور

صفحات