آرشیو اخبار پژوهشی

با حضور هیئت دانشگاهی با زمینه علوم مهندسی: بازدید هیئت دانشگاهی چهاردانشگاه فرانسه ازدانشگاه صنعتی اصفهان
درهفدهمین جشنواره تجلیل از پژوهشگران و فناوران برترکشور: تجلیل ازاستاد دانشکده کشاورزی دانشگاه صنعتی اصفهان بعنوان پژوهشگر برترکشور

صفحات