آرشیو اخبار پژوهشی

با ارايه عضو هئيت علمي دانشگاه صنعتي اصفهان برگزار مي شود: سمينار علمي آلودگي هوا، منابع و عوامل، چالش ها و راهكارها
با سخنراني دكترعلي رجالي، استاد برجسته رياضي ايران دردانشگاه صنعتي اصفهان : نقش علوم ریاضی در توسعه پایدار بررسي مي شود

صفحات