افتخارات دانشگاه صنعتی اصفهان

شبکه آزمایشگاهی فناوری‌های راهبردی اعلام کرد:  ارتقای جایگاه آزمایشگاه مرکزی دانشگاه صنعتی اصفهان به سطح "توانمند"
مؤسسه الزوير اسامي پژوهشگران پراستناد 2 درصد برتر دنيا در سال 2022 را منتشركرد 44عضو هیئت علمی دانشگاه صنعتی اصفهان در فهرست پژوهشگران پر استناد 2 درصد برتر دنیا

صفحات