افتخارات دانشگاه صنعتی اصفهان

در نخستین همایش مدیران فناوری اطلاعات و آپای دانشگاه ها و مؤسسات آموزشی پژوهشی و فناوری تقدیروزیرعلوم از مدیریت فناوری اطلاعات و مرکز آپای دانشگاه صنعتی اصفهان
نکوداشت روز معلم و بزرگداشت شهیدمرتضی مطهری برگزاری آئین "قدر استاد" در دانشگاه صنعتی اصفهان

صفحات