افتخارات دانشگاه صنعتی اصفهان

در مراسم پاياني جشنواره دانشجوی نمونه كشور سال ۹۸: تجلیل از دانشجوی دانشگاه صنعتی اصفهان به عنوان دانشجوی نمونه کشور
درمراسم افتتاحیه پنجاهمین کنفرانس ریاضی ایران: دريافت جايزه ویژه انجمن رياضي ايران توسط محققان دانشگاه صنعتي اصفهان

صفحات