افتخارات دانشگاه صنعتی اصفهان

در اولین المپیاد فرهنگی ورزشی دانشجویان بین الملل دانشگاه های کشور درخشش تیم شطرنج دختران دانشجوی بین الملل دانشگاه صنعتی اصفهان

صفحات