افتخارات دانشگاه صنعتی اصفهان

راه یابی اولین تیم از کاروان ورزشی دانشگاه صنعتی اصفهان به المپیاد قهرمانی دانشجویان قهرمانی تیم شنای دانشجویان پسر دانشگاه صنعتی اصفهان در مسابقات منطقه

صفحات