افتخارات دانشگاه صنعتی اصفهان

اجرای موفقیت آمیز دستاوردهای یک پارسای تقاضامحور در دانشگاه صنعتی اصفهان طراحی و راه اندازی سامانه هوشمند پایش بهره‌وری شاول در معادن کشور

صفحات