افتخارات دانشگاه صنعتی اصفهان

اعطای جایزه ملی علامه طباطبایی به استاد دانشگاه صنعتی اصفهان در چهارمین دوره تجلیل از اساتید ممتاز و پژوهشگران برجسته کشور: اعطای جایزه ملی علامه طباطبایی به استاد دانشگاه صنعتی اصفهان
عضوهیأت علمی دانشگاه صنعتی اصفهان، پژوهشگر جوان برجسته ریاضی ایران در نخستین مراسم اعطای جایزه ابوریحان بیرونی: عضوهیأت علمی دانشگاه صنعتی اصفهان، پژوهشگر جوان برجسته ریاضی ایران
ارتقاء چشمگیر دانشگاه صنعتی اصفهان در فهرست یکصد دانشگاه برترآسیا در سال 2015 بر اساس اعلام مؤسسه رتبه بندی تایمز و با رشد 24 رتبه ای: ارتقاء چشمگیر دانشگاه صنعتی اصفهان در فهرست یکصد دانشگاه برترآسیا در سال 2015

صفحات