آرشیو اخبار آموزشی

باحضور پرشوردانش آموختگان به همراه خانواده: جشن بزرگ دانش آموختگی سال تحصیلی95-94 + گزارش تلویزیونی
با راهیابی به المپیاد بین المللی میکروالکترونیک سیناپسس: درخشش دانشجوی دانشگاه صنعتی اصفهان در المپياد کشوری ميکروالکترونيک

صفحات