آرشیو خبرهای دانشجویی

دومین کارگاه آموزش مبانی و کاربرد روش های ژئومتری در ماهی شناسی و علوم زیستی برگزار شد با همکاری انجمن ماهی شناسی ایران و دانشگاه صنعتی اصفهان: دومین کارگاه آموزش مبانی و کاربرد روش های ژئومتری در ماهی شناسی و علوم زیستی برگزار شد

صفحات

اشتراک در آرشیو خبرهای دانشجویی