آرشیو خبرهای دانشجویی

آغاز بزرگترین رویداد حوزه مشاوره و روانشناسی کشور دردانشگاه صنعتی اصفهان + گزارش تصویری با حضور محققان، پژوهشگران و مدیران مشاوره و روانشناسی کشور: آغاز بزرگترین رویداد حوزه مشاوره و روانشناسی کشور دردانشگاه صنعتی اصفهان + گزارش تصویری
بررسی و معرفی گونه ای از چمن بومی ایرانی مقاوم به کم آبی براساس تحقیقات پژوهشگران دانشکده کشاورزی: بررسی و معرفی گونه ای از چمن بومی ایرانی مقاوم به کم آبی
برگزاری سومین نمایشگاه محیط زیست دردانشگاه صنعتی اصفهان به همت انجمن علمی دانشکده منابع طبیعی: برگزاری سومین نمایشگاه محیط زیست دردانشگاه صنعتی اصفهان
مرکز مشاوره دانشگاه صنعتی اصفهان عنوان نمونه کشور در سال 92 را به خود اختصاص داد به جهت دستاوردهای ارزنده در ارائه خدمات مشاوره و روانشناختی: مرکز مشاوره دانشگاه صنعتی اصفهان عنوان نمونه کشور در سال 92 را به خود اختصاص داد

صفحات

اشتراک در آرشیو خبرهای دانشجویی