آرشیو خبرها

روابط عمومی دانشگاه صنعتی اصفهان: درگذشت دانشجوی مهندسی مکانیک دانشگاه صنعتی اصفهان
باحضور پرشوردانش آموختگان به همراه خانواده: جشن بزرگ دانش آموختگی سال تحصیلی95-94 + گزارش تلویزیونی
با حضورجمعی از دانشگاهیان ایثارگر: گردهمایی ایثارگران دانشگاه صنعتی اصفهان برگزار شد
با حضور هیئت دانشگاهی با زمینه علوم مهندسی: بازدید هیئت دانشگاهی چهاردانشگاه فرانسه ازدانشگاه صنعتی اصفهان

صفحات