آرشیو خبرها

28 دیماه در دانشگاه صنعتی اصفهان برگزار میشود   سمینار علمی کاربرد نظریه میدان فاز در علوم و مهندسی
از دستاوردهای مدرسه زمستانی نسل چهارم صنعت: ترسیم نقشه راه توسعه نسل چهارم صنعت در صنایع و کارخانجات

صفحات