آرشیو خبرها

عضو هئیت علمی مرکز تربیت بدنی دانشگاه صنعتی اصفهان منصوب شد سرپرست انجمن کاراته دانشجویان پسر دانشگاه ها و موسسات آموزش عالی کشور
رئیس صندوق رفاه دانشجویان کشور، در دانشگاه صنعتی اصفهان: رفاه دانشجویان زمینه ساز پیشرفت آموزشی و پژوهشی است

صفحات