آرشیو خبرها

گزارشی از برنامه های وزیر علوم تحقیقات و فناوری در اولین روز از سفر به اصفهان وزیر علوم : دانشگاه صنعتی پرچمدار نوآوری و فناوری در کشور بوده است
مرکز همکاری های علمی بین المللی دانشگاه صنعتی اصفهان برگزار می کند: سمینار علمی معرفی فرصت های تحقیقاتی و گرنت های پژوهشی کشور چین

صفحات