آرشیو خبرها

بانوی مسلمان شده آلمانی در نشست دانشجویی دانشگاه صنعتی اصفهان: مهربانی و عطوفت مهمترین عوامل گرایش به دین مبین اسلام است
با تلاش جمعی از دانش آموختگان ودانشجویان نخبه دانشگاه صنعتی اصفهان: تأسیس نخستین شرکت دانش بنیان در مرکز پژوهشی کشت بدون خاک دانشگاه صنعتی اصفهان
توسط اعضای هیأت علمی دانشگاه صنعتی اصفهان صورت گرفت: ارائه 19 طرح پیشنهادی ساخت تجهیزات جدید آزمایشگاهی دردانشگاه صنعتی اصفهان

صفحات