آرشیو اخبار داخلی

جشن استقبال از دانشجویان جدیدالورود دانشگاه صنعتی اصفهان برگزارشد + گزارش ویدئویی با حضور معاون وزیر علوم ورئیس سازمان امور دانشجویان وزارت عتف: جشن استقبال از دانشجویان جدیدالورود دانشگاه صنعتی اصفهان برگزارشد + گزارش ویدئویی
معاونت آموزشی دانشگاه صنعتی اصفهان منتشر کرد: تصویب ارتقاء رتبه علمی یازده عضو هیأت علمی دانشگاه صنعتی اصفهان
ارتقاء ارائه خدمات تغذیه به دانشگاهیان ازآغاز سال تحصیلی جدید معاون دانشجویی دانشگاه صنعتی اصفهان خبر داد: ارتقاء ارائه خدمات تغذیه به دانشگاهیان ازآغاز سال تحصیلی جدید

صفحات