آرشیو اخبار فرهنگی

معاونت فرهنگي و اجتماعي دانشگاه صنعتي اصفهان برگزار كرد: نمايشگاه منسوجات بانوان
كاشت نهال به ياد دانشجوي فقيد دانشكده مهندسي برق و كامپيوتر آئين درختكاري در دانشگاه صنعتي اصفهان برگزار شد

صفحات