آرشیو اخبار پژوهشی

مرکز همکاری های علمی بین المللی دانشگاه صنعتی اصفهان برگزار می کند: سمینار علمی معرفی فرصت های تحقیقاتی و گرنت های پژوهشی کشور چین
28 دیماه در دانشگاه صنعتی اصفهان برگزار میشود   سمینار علمی کاربرد نظریه میدان فاز در علوم و مهندسی
از دستاوردهای مدرسه زمستانی نسل چهارم صنعت: ترسیم نقشه راه توسعه نسل چهارم صنعت در صنایع و کارخانجات

صفحات