آرشیو اخبار پژوهشی

مشاور وزیر جهاد کشاورزی در بازدید از مزرعه آموزشی - پژوهشی دانشگاه صنعتي اصفهان عنوان کرد: استفاده از دستاوردهای ارزشمند محققان دانشگاه صنعتی اصفهان در افزایش بهره‌وری آبیاری توسط دیگر بهره برداران کشور

صفحات