آرشیو خبرها

دانشگاه صنعتی اصفهان برگزار کرد : مدرسه تابستانی کاربرد سنجش از دور در مطالعات آب
با ابلاغ آیین نامه جدید ترافیکی دانشگاه : تسهیل تردد دانشجویان با خودرو در شهر دانشگاهی
در نخستین همایش مدیران فناوری اطلاعات و آپای دانشگاه ها و مؤسسات آموزشی پژوهشی و فناوری تقدیروزیرعلوم از مدیریت فناوری اطلاعات و مرکز آپای دانشگاه صنعتی اصفهان

صفحات