افتخارات دانشگاه صنعتی اصفهان

تأسيس كانون هماهنگي دانش وصنعت فولاد كشوردر دانشگاه صنعتي اصفهان با حضور معاون فناوري ونوآوري معاونت علمي وفناوري رياست جمهوري : تأسيس كانون هماهنگي دانش وصنعت فولاد كشوردر دانشگاه صنعتي اصفهان
تدوين سند خشكسالي استان اصفهان با محوريت دانشگاه صنعتي اصفهان استانداراصفهان درهفتمين كنگره ملي علوم باغباني ايران: تدوين سند خشكسالي استان اصفهان با محوريت دانشگاه صنعتي اصفهان
كسب عنوان نخست كشور توسط روابط عمومي دانشگاه صنعتي اصفهان باحضور وزير علوم درسومين جشنواره روابط عمومي هاي برتروزارت عتف عنوان شد: كسب عنوان نخست كشور توسط روابط عمومي دانشگاه صنعتي اصفهان

صفحات