کدخبر:1001/911116

16 بهمن 1391

کسب جایزه ویژه انجمن جهانی رسوب وفرسایش توسط محققان دانشگاه صنعتی اصفهان
با انتشار یک مقاله معتبر بین المللی:
کسب جایزه ویژه انجمن جهانی رسوب وفرسایش توسط محققان دانشگاه صنعتی اصفهان
انجمن جهانی تحقیق در رسوب و فرسایش جایزه مقاله برتر سال 2012 خود درزمینه مطالعات هیدرولیک زیست محیطی را به دکتر حسین افضلی مهر عضو هیئت علمی دانشگاه صنعتی اصفهان و دانشجوی ایشان راضیه مقبل اعطاء کرد.

عضوهیئت علمی دانشکده کشاورزی دانشگاه صنعتی اصفهان با اشاره به سرمایه گذاری  بسیار زیاد برخی کشورها به منظور احیاء، پایداری و به هنگام سازی آبراهه های طبیعی و رودخانه ها، برخورداری این آبراهه ها از پوشش گیاهی مناسب در بستر ودیواره ها را فرصتی به منظور شناسایی وتخمین سایر پارامترهای مرتبط ونیز برنامه ریزی ومدیریت  منابع آب عنوان کرد.

دکتر حسین افضلی مهر با بیان این که دانشگاه صنعتی اصفهان در بخش توسعه مطالعات زیست محیطی در زمینه تعامل پوشش گیاهی، رسوب و ساختار جریان آشفته با ارایه شیوه هایی نوین ازپیشگامان این تحقیقات درجهان است تصریح کرد: محققان دانشکده کشاورزی این دانشگاه، انجام تحقیقات متعددی در این حوزه را در دستور کار خود  دارند.

وی افزود: جذب آلاینده های زیست محیطی،کنترل انتقال رسوبات و مواد فرسایشی در مسیر آبراهه ها،جلوگیری ازفرسایش خاک وکنترل حریم آبراهه ها از جمله مزایای وجود پوشش گیاهی در مسیر آبراهه ها می باشد.

عضو هیئت علمی دانشکده کشاورزی دانشگاه صنعتی اصفهان بااشاره به تغییر رشد این پوشش های گیاهی بر مبنای فصول مختلف سال وتأثیر مستقیم آنها بر محاسبه ضریب زبری، سرعت و مقدار جریان آب تصریح کرد: برای نخستین بارتعامل پوشش گیاهی دیواره آبراهه ها واثر گرادیان فشار با در نظر گرفتن مفاهیم لایه مرزی مورد مطالعه وبررسی محققان دانشگاه صنعتی اصفهان قرار گرفته است.

وی اضافه کرد: جایزه بین المللی انجمن جهانی رسوب وفرسایش به دلیل نوآوری، مشارکت و پیشگامی در مطالعه تعامل ساختارجریان آشفته و پوشش گیاهی متراکم و ارایه روش های غیر سازه ای مبتنی برکاربرد پارامترهای هیدرولیک زیست محیطی وکاهش هزینه های اجرایی در این بخش در سال 2012 به یکی از مقالات مرتبط با این حوزه اختصاص یافته است.

افضلی مهر با بیان بخشی از نتایج بدست آمده براساس این مقاله تصریح کرد: سرعت وتنش های رینولدز از مهمترین عوامل مؤثر در محاسبه انتقال رسوب و مقاومت جریان رودخانه هامی باشند که براین مبنا دیگر پارامترهای کلیدی در مدل های هیدرولیکی نیز برآورد ومورد بررسی قرار می گیرند.

وی ادامه داد: بر مبنای این مقاله ودر یک مطالعه آزمایشگاهی با بهره گیری از جوانه های گندم درکف کانال، ساختار جریان آشفته به منظور شناخت تأثیرآن برروی تغییرات سرعت، مؤلفه های آماری آشفتگی و نیز انتقال آلاینده ها برای نسبت های ظرافت کوچک مورد بررسی و تحلیل قرار گرفتند.

عضوهیئت علمی دانشکده کشاورزی دانشگاه صنعتی اصفهان با اشاره به امکان محاسبه بهینه سرعت برشی، مقاومت جریان آب ودیگر نیروهای وارد برآبراهه های طبیعی ورودخانه ها با درنظرگرفتن مشخصات اکولوژیکی و مورفولوژیکی آنها و نیز با بهره گیری ازکمی سازی پروفیل سرعت در نزدیکی بستر به شیوه قانون لگاریتمی اضافه کرد: برآورد مناسب دبی جریان ومدیریت و برنامه ریزی بهتر منابع آب از جمله نتایج ارزشمند بهره گیری از این شیوه بر مبنای مقاله مذکور خواهد بود.

گفتنی است:جایزه ویژه انجمن جهانی رسوب وفرسایش همه ساله ازسوی این انجمن به محققان وپژوهشگران برگزیده در حوزه مطالعات هیدرولیک زیست محیطی اعطاء می گردد.

Plain text

  • تگ‌های HTML مجاز نیستند.
  • آدرس های وب و ایمیل به صورت اتوماتیک به لینک تبدیل می شوند.
  • خطوط و پاراگرافها به صورت اتوماتیک جدا سازی می شود.
CAPTCHA
برای اطمینان از اینکه شما یک فرد حقیقی هستید و از ورود اسپمرهای خودکار جلوگیری شود.
جای خالی را پر کنید.