افتخارات دانشگاه صنعتی اصفهان

درهفدهمین جشنواره تجلیل از پژوهشگران و فناوران برترکشور: تجلیل ازاستاد دانشکده کشاورزی دانشگاه صنعتی اصفهان بعنوان پژوهشگر برترکشور
با اتمام بزرگترین طرح کلان ملی در حوزه اندازه گیری مشخصه های دریایی: رونمایی از طرح کلان شبکه پایش و پیش بینی دریایی کشور و بویه موج نگار ملی

صفحات