افتخارات دانشگاه صنعتی اصفهان

عضوهیأت علمی دانشگاه صنعتی اصفهان، پژوهشگر جوان برجسته ریاضی ایران در نخستین مراسم اعطای جایزه ابوریحان بیرونی: عضوهیأت علمی دانشگاه صنعتی اصفهان، پژوهشگر جوان برجسته ریاضی ایران
ارتقاء چشمگیر دانشگاه صنعتی اصفهان در فهرست یکصد دانشگاه برترآسیا در سال 2015 بر اساس اعلام مؤسسه رتبه بندی تایمز و با رشد 24 رتبه ای: ارتقاء چشمگیر دانشگاه صنعتی اصفهان در فهرست یکصد دانشگاه برترآسیا در سال 2015

صفحات