آرشیو اخبار داخلی

با حضور محققین و پژوهشگرانی از دانشگاه‌های کشور: همایش ملی گرانش و کیهان‌شناسی دردانشگاه صنعتی اصفهان برگزار شد
با حضور مدیران و کارشناسان مراكز بهداشت و درمان منطقه 6: کارگاه آموزشی ایمنی، بهداشت و محیط زیست دانشگاه ها در دانشگاه صنعتی اصفهان برگزار شد

صفحات