آرشیو اخبار داخلی

با موافقت دفتر گسترش آموزش عالي وزارت علوم راه اندازي دوره دكتري مهندسي معدن در دانشگاه صنعتي اصفهان
با حضور معاون نهادنمايندگي مقام معظم رهبري در دانشگاه ها: انتصاب رئيس جديد نهاد نمايندگي مقام معظم رهبري در دانشگاه صنعتي اصفهان
كسب عنوان نخست كشور توسط روابط عمومي دانشگاه صنعتي اصفهان باحضور وزير علوم درسومين جشنواره روابط عمومي هاي برتروزارت عتف عنوان شد: كسب عنوان نخست كشور توسط روابط عمومي دانشگاه صنعتي اصفهان

صفحات