آرشیو اخبار فرهنگی

با حضور مجموعه های دانشجویی فرهنگی دانشگاه صنعتی اصفهان: چهارمین همایش فعالان فرهنگی دانشگاه صنعتی اصفهان برگزار شد + گزارش ویدئویی
با حضور رئیس نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری دردانشگاه ها: سرپرست نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری دردانشگاه صنعتی اصفهان معرفی شد +گزارش تصویری

صفحات