آرشیو اخبار فرهنگی

به همت معاونت فرهنگی اجتماعی: دومین شماره نشریه "فرهنگ دانشگاه" منتشر شد
به همت كانون فيلم و عكس دانشگاه صنعتی اصفهان: نخستین جشنوارة استاني عكاسي دانشگاه صنعتی اصفهان برگزار شد

صفحات