آرشیو مصاحبه ها / یادداشت ها

16 دی روزی برای گرامیداشت شهدای دانشجو دکتر حسین مطیع
اجراي برنامه هاي فرهنگي با همكاري گروه هاي دانشجويي مصاحبه با دکتر محمد شایان نژاد
ميزباني«ضيافت انديشه» از ميهماني خدا ... «ضيافت انديشه» براي نخستين بار دردانشگاه صنعتي اصفهان

صفحات