آرشیو خبرها

در نشست مشترک مسئولين دانشگاه صنعتي اصفهان و جمعی ازمدیران صا شيرازمقررشد : گسترش همکاري های دانشگاه صنعتي اصفهان و صنايع الکترونيک شيراز
در جلسه يكصدو پانزدهم هیأت ممیزه دانشگاه صنعتی اصفهان تصویب شد: ارتقاء علمی تعدادی از اعضای هیأت علمی دانشگاه صنعتی اصفهان
به همّت دانش آموخته دانشگاه صنعتی اصفهان: طراحی سیستم هوشمند پیش بینی و تخمین قیمت بازارسهام
درآئين تجليل از پژوهشگران وفناوران برتر: رونمايي از طرح جامع پژوهش و فناوری دانشگاه صنعتی اصفهان
همزمان با برگزاري جشنواره پژوهش وفناوري: از پژوهشگران وفناوران برتر دانشگاه صنعتي اصفهان تجليل شد

صفحات