گزارشی از برنامه های وزیر علوم تحقیقات و فناوری در اولین روز از سفر به اصفهان