حضور مسئولین بهداشت و درمان استان اصفهان در دانشگاه صنعتی اصفهان