گزارش ویدیویی دومین جشنواره کارآموزی و اشتغال در دانشکده مهندسی برق و کامپیوتر دانشگاه صنعتی اصفهان