گزارش ویدئویی/کارآفرینی و تغذیه سالم در رویداد کارینو دانشگاه صنعتی اصفهان