آرشیو خبرهای ورزشی

راه یابی اولین تیم از کاروان ورزشی دانشگاه صنعتی اصفهان به المپیاد قهرمانی دانشجویان قهرمانی تیم شنای دانشجویان پسر دانشگاه صنعتی اصفهان در مسابقات منطقه

صفحات

اشتراک در آرشیو خبرهای ورزشی